Coöperatie Zon op de Hilver
Duurzame energie opwekken in eigen gemeente

Het doel van de coöperatie Zon op de Hilver is om in de gemeente Hilvarenbeek duurzaam zonne-energie op te wekken en te leveren.

De coöperatie is in januari 2021 opgericht door Wil Schepens, Wim Lemmens en Jac Linnemans inwoners van de Hilvarenbeek, die tevens het bestuur vormen.

De coöperatie wil inwoners van Hilvarenbeek de mogelijkheid bieden zelf zonnetroom op te wekken zonder daarvoor hun eigen dak te hoeven gebruiken.

Coöperatie Zon op de Hilver U.A.wil in de kernen van de gemeente Hilvarenbeek zonnestroom installaties realiseren, te beginnen in de kern Baarschot.

Bij voldoende belangstelling en ondersteuning kunnen nieuwe projecten worden opgestart. Als burgerinitiatief draagt de coöperatie hiermee bij aan het realiseren van de doelstelling op het gebied van duurzaamheid van de gemeente Hilvarenbeek.

Zon op de Hilver is begonnen als lid van Zon op Nederland, dat is opgegaan in Energie Samen. Tevens laten wij ons ondersteunen door Zonnecoaches Brabant. Zij ondersteunen ons met kennis, expertise en administratie. 

Zon op de Hilver staat geregistreerd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op de naam “Coöperatie Zon op de Hilver U.A.”. Er is een oprichtingsakte die tevens de statuten van de Coöperatie vormen. Daarnaast is er een Huishoudelijk Reglement waarin een nadere invulling wordt gegeven aan de bepalingen in de statuten.

Coöperatie Zon op de Hilver werkt samen het Hilverstroom uit Hilvarenbeek. Zij willen voor alle kernen in Hilvarenbeek informatie en onafhankelijk advies geven over verduurzamen van je woning en energie besparen. Zij zijn ook vertegenwoordigd in ons bestuur. Het initiatief van deze coöperatie is ontstaan in een bijeenkomst van Comité Baarschot waarin zij toekomstplannen wilden ophalen bij de inwoners van Baarschot.

Bent u geïnteresseerd in deelname in onze projecten of heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de coöperatie. Stuur ons een e-mail (info@zonopdehilver.nl).

meer over onze projecten

Bestuur

Bestuur van de Coöperatie

De Coöperatie Zon op de Hilver U.A. is gevestigd op het adres Apollostraat 12, 5081 GS Hilvarenbeek en is te bereiken via het algemene e-mailadres info@zonopdehilver.nl

Het bestuur van de coöperatie bestaat vanaf januari 2021 uit de volgende 3 personen:

Jac Linnemans
voorzitter

Baarschotsestraat 5
5087 K Diessen
0641416537
info@zonopdehilver.nl

Wim Lemmens
penningmeester/secretaris

Apollostraat 12
5081 GS Hilvarenbeek
0625062774
info@zonopdehilver.nl

Wil Schepens
lid

Baarschotsestraat 68
5087 KW Diessen
0620473782
info@zonopdehilver.nl

Privacy verklaring

1.  Identiteit van de organisatie

De Coöperatie Zon op de Hilver heeft als doel om in de gemeente Hilvarenbeek duurzame  energie op te wekken en te leveren via collectieve zonnestroomprojecten. Voor deze zonnestroomprojecten maakt de coöperatie gebruik van daken die door particulieren, bedrijven en instellingen in Hilvarenbeek beschikbaar gesteld worden.
Zon op de Hilver is aangesloten bij Zon op Nederland, dat als organisatie is opgegaan in Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven. Zon op de Hilver wil in 2021 met een eerste project starten en daarna bekijken of meer van deze projecten realiseerbaar zijn.
Inwoners van Hilvarenbeek  en omgeving kunnen meedoen volgens het concept van de postcoderoos regeling, zie voor nadere uitleg daarvan op https://www.zonopnederland.nl/postcoderoos/. Onze leden kunnen in de projecten van de coöperatie participeren door certificaten te verwerven.

Als coöperatie is Zon op de Hilver verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de leden van deze coöperatie, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2.  Contactgegevens

Het bestuur is te bereiken via e-mail op: info@zonopdehilver.nl.
Het postadres is: Apollostraat 12 5081 GS Hilvarenbeek.

3.  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zon op De Hilver verwerkt uw persoonsgegevens voor de handelingen zoals bepaald in de ledenovereenkomst en de overeenkomst tot aankoop van certificaten, die met u als lid van de coöperatie zijn afgesloten. Het gaat daarbij o.a. om :

 • het afhandelen van uw betalingen en het uitkeren van de opbrengsten;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief,  een productieverslag en documenten van de ledenvergadering;
 • e-mailen of schrijven indien dit gewenst is vanuit uw lidmaatschap.

4.  Persoonsgegevens die wij verwerken

Zon op De Hilver verwerkt uw persoonsgegevens als u lid bent van onze coöperatie en u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Initialen, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer(s)
 • EAN-code van uw elektriciteitsaansluiting (t.b.v. postcoderoos regeling)
 • Bankrekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling.
 • Aantal certificaten in de projecten waarin u deelneemt.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet

Onze coöperatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daar toestemming voor hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een lid jonger is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via een e-mail naar info@zonopdehilver.nl

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Zon op De Hilver neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Zon op De Hilver heeft hier ook geen computerprogramma’s voor in gebruik.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zon op De Hilver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanwege externe regelgeving van de Belastingdienst bewaren we uw gegevens tot 7 jaar na afloop van uw lidmaatschap.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Zon op De Hilver verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zon op De Hilver maakt gebruik van de administratieve hulpmiddelen en de website van Zon op Nederland. Onze gegevens zijn daar beschermd volgens het privacy beleid van deze organisatie.
U heeft hier inzage in via: zonopnederland.nl/privacy-beleid.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zon op De Hilver en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonopdehilver.nl

10. Personen hebben het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Zon op De Hilver wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij doen ons best uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en waar nodig te verbeteren. Indien u alsnog meent dat Zon op De Hilver onzorgvuldig of niet adequaat met uw persoonsgegevens en/of uw verzoeken is omgegaan, kunt u zich tot dit instituut wenden. Dat kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zon op De Hilver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via een e-mail naar info@zonopdehilver.nl.

Zon op De Hilver heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle bestuursleden alsmede projectmedewerkers die namens Zon op De Hilver van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op het bestand met gegevens, waarbij wachtwoorden geregeld gewijzigd kunnen worden.
 • Wij maken gebruik van Dropbox voor opslag om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische Incidenten.
 • Wij maken gebruik van de ledenapplicatie van Zon op Nederland voor het ledenbestand met persoonsgegevens.
 • De gegevens over uw bankrekening worden in het ledenbestand bewaard en gebruikt in het adresboek van onze rekening bij de Rabobank.
 • Bij het vermoeden van een onverhoopt datalek zijn we verplicht dit te melden bij het meldloket datalekken (via https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Ook zullen we de betreffende personen daarover informeren.

Deze verklaring is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG), die per 25 mei 2018 is ingegaan voor de Europese Unie.

Het bestuur van de Coöperatie Zon op de Hilver U.A.